Information till alla fastighetsägare i Oskarsbergs Samfällighetsförening

Styrelsen finner det angeläget att meddela, er fastighetsägare, att föreningen har blivit stämd i Mark-och miljödomstolen Vänersborgs Tingsrätt.

Yrkandet avser att samtliga beslut fattade under vår årsstämma skall upphävas då stämman inte utlysts och sammankallats i enlighet med föreningens stadgar.

( tag gärna del av punkt 7 i årsstämmoprotokollet för 2019 , som finns på hemsidan)

Som medlemmar i REV har vi försäkring, som vi nu utnyttjar och har därför kopplat in advokat i ärendet.

Självrisken som föreningen måste betala är 9300:- + 20% på vad totalbeloppet blir. Detta är tyvärr inget som föreningen har budgeterat med, utan detta belastar vår ekonomi på ett icke fördelaktigt sätt.

Styrelsen återkommer med mer information när vi vet hur denna händelse utvecklar sig.