Samfälligheten

VÄLKOMMEN

Vi önskar Dig välkommen till vår hemsida – och speciellt välkommen skall Du vara som är nyinflyttad. Alla fastighetsägare är automatiskt medlemmar i vår samfällighetsförening vars främsta uppgift är att se till att vägar och grönområde sköts på bästa sätt samt att medlemmarnas pengar förvaltas likaledes.

Vi är en aktiv styrelse ,som väljs på den årliga föreningsstämman. Ordförande väljs av föreningsstämman, på ett år i taget, och övriga styrelseledamöter väljs på två år. Styrelsen konstituerar sig vid första styrelsemötet efter stämman. Du finner uppgifter om STYRELSEN och hur du kommer i kontakt med den i menyn.

REGLER FÖR OSS SOM BOR HÄR…

Det finns regler när det gäller maxhastighet inom området som måste beaktas av alla,  speciellt för våra barns säkerhet – 30km/tim är högsta tillåtna hastighet inom området.

Vidare gäller parkeringsförbud i hela området. Temporärt är det dock tillåtet för besökande att kortsiktigt parkera på ett förnuftigt sätt i anslutning till den besökta fastigheten.
Långtidsuppställning av bilar, kärror, båtar, båttrailers m.m. accepteras inte utanför egen tomt av trafiksäkerhets-och väghållningstekniska skäl.

GEMENSAM VÅRDNAD……

har vi av grönområdet som vi är ålagda av kommunen att sköta.  Två gånger om året har vi, tillsammans med övriga grannar, gemensam städdag då vi hjälps åt med röjning och uppstädning av grönområde och stigar, underhåll av skyltar, lekplatsen och fotbollsplanen  m.m.
Därutöver åligger det varje enskild fastighetsägare gör sitt bästa för att hålla snyggt mot gatan och runt sin egen tomt för allas gemensamma trevnad.

Integritetsinställningscenter